Uslovi preporuke

Pravilnik

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se Uslovi i pravila za dobijanje nagrade u okviru “Preporuči prijatelja” sistema na sajtu www.sportifico.rs/karijera

Član 2

Prijavom na aplikacionu formu prihvatam i slažem se sa uslovima iz ovog dokumenta kao i da moji podaci budu deo Sportifico baze (radi dalje komunikacije oko nagrade, preporuka, i saradnje.)

Član 3

Da bi pravo na nagradu moglo da se ostvari, potrebno je da uneti podaci budu tačni, kao i da informacije budu potvrđene od strane osobe koja konkuriše za radno mesto u Sportifico d.o.o.

Član 4

Ukoliko više osoba preporuči istu osobu, zaposleni je taj koji odlučuje kome sleduje nagrada za preporuku na osnovu toga čija je preporuka imala navjiše uticaja da bi se kandidat prijavio za poziciju.

Član 5

Isplata nagrade licu koje je određeno od strane novozaposlenog će uslediti nakon zaključenja Ugovora o radu sa novozaposlenim i njegovom prijavom na socijalne fondove. Lice koje treba da primi nagradu, dužno je da privrednom društvu Sportifico doo dostavi, tačno ime i prezime, JMBG , tačnu adresu prebivališta sa opštinom prebivališta, tekući račun u banci i svoj status (zaposlen, nezaposlen ili penzioner). Nakon prijema ovih podataka nadležna služba privrednog društva Sportifico doo će sačiniti obračun naknade za dobro obavljen posao u visini dogovorene zarade (neto zarade) novozaposlenog lica iz Ugovora o radu za prvi mesec zaposlenja. Pod neto zaradom se podrazumeva iznos bruto zarade novozaposlenog lica umanjen za pripadajuće poreze i diprinose. Navedeni iznos predstavlja bruto iznos naknade za dobro obavljen posao licu koje treba da primi nagradu. Bruto iznos nagrade se umanjuje za neoporezivi deo od 12.375 dinara i na tako umanjeni iznos obračunava se porez na dohodak građana po stopi od 20 %. Bruto iznos nagrade umanjen za iznos obračunatog poreza se tako umanjen doznačuje licu koje treba da primi nagradu na njegov tekući račun. Porez na dohodak građana obračunat na osnovu članu  9 stav 1 tačka 30 i člana  85  stav 1 tačka 11  Zakona o porezu na dohodak građana.

U slučaju da lice koje treba da primi nagradu ne dostavi sve neophodne lične podatke privredno društvo Sportifico doo nije u mogućnosti da dodeljenu nagradu isplati.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu 21.12.2017.